VinoTip

VINOTIP ACCOUNT:

REGISTREREN
INLOGGEN

Algemene Voorwaarden

Laatst gewijzigd: juli 2012


1. Wie is VinoTip?

VinoTip is een handelsnaam van Antratek Media, gevestigd in Lelystad. Antratek Media is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 24265591.

 

2. Welke informatie verzamelt en verwerkt VinoTip?

VinoTip account
Om optimaal gebruik te kunnen maken van de diensten die VinoTip aanbiedt, moet je een persoonlijk VinoTip account aanmaken. Wanneer je een dergelijk account creëert, kun je bepaalde informatie over jezelf invullen. Niet alle gegevens zijn verplicht om in te vullen, alleen je gebruikersnaam en e-mailadres zijn verplicht. Deze gegevens zijn voldoende om van VinoTip gebruik te kunnen maken.

Als je dat wilt, kun je meer informatie over jezelf aan je profiel toevoegen, zoals bijvoorbeeld een profielfoto, je geboortedatum en woonplaats. Dit is handig voor andere die je profiel bekijken, maar ook voor VinoTip. We werken namelijk druk aan extra diensten om VinoTip nog leuker en handiger te maken.

Bij het bewerken van je account kun je aangeven wie je account mag zien (iedereen, VinoTip vrienden of niemand).

Automatisch Gegenereerde Informatie
Om de VinoTip site optimaal te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om pagina's goed te kunnen weergeven en om de site te beveiligen) heeft VinoTip bepaalde informatie nodig. VinoTip verzamelt daarom automatisch gegenereerde informatie over je surfgedrag tijdens jouw gebruik van VinoTip. Deze bestandjes (cookies) zijn niet schadelijk en nemen bijna geen ruimte in beslag op je computer.

 

3. Cookies

Door gebruik van de diensten van VinoTip kunnen diverse cookies op jouw computer worden geplaatst, en kan toegang tot die cookies worden verkregen. Cookies zijn kleine stukjes (tekst) informatie die een server naar de browser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Firefox) stuurt met de bedoeling dat de browser deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server terug zal sturen. Cookies van VinoTip kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.

Het hangt af van welke browser je gebruikt of en hoe je in de instellingen daarvan kan aangeven welke cookies je wel of niet automatisch wil laten opslaan en tot welke cookies toegang mag worden verkregen. Om je daarbij zoveel mogelijk te helpen, geven we hieronder meer informatie over welke cookies door VinoTip worden gebruikt.

Bij het bezoeken van de VinoTip website kunnen eigen VinoTip cookies en cookies van derde partijen worden geplaatst. Eigen cookies zijn gemaakt door of voor VinoTip, worden door VinoTip op jouw computer opgeslagen en VinoTip heeft toegang tot die cookies. Dit worden ook wel first party cookies genoemd. Zulke cookies worden door VinoTip bijvoorbeeld gebruikt om je gebruikersnaam en wachtwoord te onthouden.

Cookies van derde partijen zijn gemaakt door derde partijen, worden door derde partijen op jouw computer opgeslagen, en derde partijen hebben toegang tot die cookies. Dit worden ook wel third party cookies genoemd. Hiermee kan je bijvoorbeeld makkelijk inloggen met Facebook. Het is belangrijk om te weten dat VinoTip geen zeggenschap heeft over en/of kennis heeft van de inhoud en de werking van deze 'third party cookies'. VinoTip kan voor deze cookies dan ook niet verantwoordelijk gehouden worden.

Je kunt jouw browser zo instellen dat je tijdens je volgende gebruik van VinoTip geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van VinoTip of dat je geen toegang hebt tot (onderdelen van) VinoTip.

Als je gebruik wilt maken van cookies, zorg er dan voor dat je uitlogt indien je een openbare computer verlaat. Houd ook je wachtwoord geheim om te voorkomen dat anderen, zonder jouw toestemming, gebruik maken van jouw VinoTip account.

 

4. Google Analytics

VinoTip maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc.

Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website (met inbegrip van het IP-adres) wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteiten op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk verplicht wordt, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal het IP-adres niet combineren met andere gegeven waarover Google beschikt.

Door gebruik te maken van deze website geeft je toestemming voor het verwerken  van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven omschreven.

 

5. Voor welke doeleinden zal VinoTip informatie over jou gebruiken?

Gebruik door VinoTip
VinoTip kan de persoonlijke informatie over jou voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Om diensten van VinoTip aan te bieden. VinoTip gebruikt de profielinformatie om haar diensten aan te bieden, dus om de VinoTip website te kunnen laten werken en om aanvullende diensten zoals de VinoTip App aan te kunnen bieden.
 • Om met jou te communiceren over VinoTip en jou informatie toe te zenden omtrent de eigen diensten van VinoTip. VinoTip gebruikt je gegevens bijvoorbeeld om jouw vragen over de website te beantwoorden en je te updaten over VinoTip diensten. Wij bij VinoTip hebben een hekel aan spam, en gaan er vanuit dat jij dat ook hebt. VinoTip zal je dan ook alleen informatie over diensten van VinoTip toesturen als we denken dat we je daar een plezier mee doen. Mocht je geen prijs stellen op het ontvangen van dergelijke e-mails, dan kun je dit in de betreffende e-mails aangeven.
 • Om VinoTip aan te passen aan jouw wensen en behoeften. VinoTip gebruikt de informatie over jou om VinoTip beter op jouw wensen en behoeften af te stemmen. Zo kan informatie over jou bijvoorbeeld worden gebruikt om te zorgen dat je advertenties te zien krijgt die beter bij jou passen. Zo probeert VinoTip ervoor te zorgen dat er geen advertenties vertoont worden die in het geheel niet op jou wensen en behoeften aansluiten. VinoTip kan de informatie die jij op de website plaatst gebruiken in welke media dan ook voor marketing- of promotiedoeleinden in verband met de dienstverlening van VinoTip. VinoTip zal jouw informatie zonder jouw toestemming niet gebruiken voor marketing- of promotiedoeleinden van derde partijen.
 • Ter beveiliging en om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen. Zoals hierboven is vermeld, valt onder de automatisch gegenereerde informatie ook je IP-adres. VinoTip legt deze adressen vast om te bepalen vanaf welke computers VinoTip wordt bezocht ter beveiliging van hackpogingen. Maar ook bij nepprofielen van bestaande personen kunnen we deze gegevens gebruiken om daders te achterhalen. VinoTip gebruikt de automatisch gegenereerde informatie tevens voor het opstellen van geanonimiseerde gebruikersstatistieken. Derden die voor VinoTip gebruikersstatistieken opstellen en webanalyses uitvoeren kunnen de beschikking krijgen over automatisch gegenereerde informatie, waaronder je IP-adres.
 

Gebruik door derden
Alleen als je daarvoor expliciet toestemming hebt gegeven, kan VinoTip je een e-mail bericht van een derde sturen zodat je gratis leuke aanbiedingen en kortingen kunt ontvangen. Voorbeelden zijn: korting op een fles wijn bij één van onze adverteerders of een gratis wijnproeverij. Maximaal 1 á 2 keer per maand kun je een mail VinoTip ontvangen. Je toestemming kun je altijd in de betreffende mail intrekken.

VinoTip verstrekt voor het overige alleen jouw gegevens aan derden indien zij daartoe op basis van (inter)nationale wetten of regels of rechtspraak verplicht is. VinoTip meent dat dit noodzakelijk is ter verdediging van haar rechten of als je daarvoor toestemming hebt gegeven.

Diensten van derden
De VinoTip site kan hyperlinks (bijvoorbeeld in banners) bevatten waarmee je VinoTip verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. VinoTip heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze diensten en/of websites van derden een andere privacy policy van toepassing is. Deze voorwaarden van VinoTip hebben alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de website van VinoTip zijn verkregen. VinoTip accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

Verder is het zo dat VinoTip derden de mogelijkheid geeft om applicaties te ontwikkelen op basis van de VinoTip API. Dit zijn, kort gezegd, applicaties die gebruik maken van VinoTip. Deze applicaties worden gemaakt door derde partijen die niet aan VinoTip gelieerd zijn. Ze worden dus niet door, voor of namens VinoTip gemaakt. VinoTip heeft geen invloed op de werking van deze applicaties of wat er met jouw gegevens gebeurt, als je gebruik maakt van een dergelijke applicatie. Als je een applicatie toestemming geeft voor het gebruik van jouw (persoons)gegevens, valt dit dan ook buiten de verantwoordelijkheid van VinoTip.

 

6. Op welke wijze beschermt VinoTip jouw persoonlijke informatie?

VinoTip neemt passende technische en organisatorische maatregelen om jouw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

7. Doorgifte naar landen buiten de EU

Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw (persoons)gegevens worden doorgegeven (naar servers van) aan VinoTip gelieerde ondernemingen en/of adverteerders in de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa. Alle informatie op de website van VinoTip is namelijk opgeslagen op hele krachtige computers (servers). Op dit moment staan deze servers in Nederland. Het is echter mogelijk dat VinoTip in de toekomst de informatie op de website bijvoorbeeld op servers in een ander land zou willen opslaan. Als dat het geval is, zal de informatie van de profielen van VinoTip dus ook in het buitenland worden opgeslagen. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming dan mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als in de Europese Unie stem je er hierbij, voor zover nodig, mee in dat jouw (persoons)gegevens naar de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa kunnen worden doorgegeven. Mocht VinoTip hier op enig moment toe overgaan, dan zal je hierover altijd eerst worden geïnformeerd.

 

8. Kennisneming, wijziging en verwijdering van jouw gegevens

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen of verwijderen in jouw account.

Als je je profiel van VinoTip wilt verwijderen, kan je contact opnemen met onze webmaster. VinoTip zal dan al jouw persoonsgegevens wissen. Dat betekent dat je profiel dus echt verdwenen is en dat je je profiel ook niet meer terug kunt krijgen als je op een later moment toch weer gebruik wil maken van VinoTip. Het kan trouwens zijn dat je persoonsgegevens na verwijdering nog in back-ups voorkomen totdat die back-ups zijn gewist.

 

9. Mogen minderjarigen gebruik maken van VinoTip?

Nee, VinoTip is niet bestemd voor minderjarigen. Door deze algemene voorwaarden te accepteren, garandeer je dat zestien jaar of ouder bent.

 

10. Belangrijke sites drankgebruik

Kijk op www.stiva.nl voor meer informatie over verantwoord drankgebruik. Maar ook bob jij of bob ik? is een nuttige sites om op te kijken.

 

11. Aansprakelijkheid

VinoTip aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tot het verlenen van diensten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Website of de onmogelijkheid om deze te gebruiken en/of enige aanverwante dienstverlening van VinoTip dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voorzover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.

Voorzover er op grond van het bepaalde in enige aansprakelijkheid op VinoTip rust, is deze aansprakelijkheid jegens jou, uit welke hoofde dan ook, te allen tijde per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door jou aan VinoTip betaalde vergoedingen (exclusief BTW) voor de producten en/of diensten waaruit de aansprakelijkheid van VinoTip is voortgevloeid.

VinoTip is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de diensten die VinoTip verricht en/of jouw gebruik van de website.

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat je de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij VinoTip meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen VinoTip vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

Deze aansprakelijkheidsbeperking beoogt echter niet de aansprakelijkheid van VinoTip voor opzet en/of bewuste roekeloosheid van VinoTip ('eigen handelen') zelf en/of het bestuur van VinoTip uit te sluiten.

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en aan de aangeboden diensten en software, kan VinoTip niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voordurende actualiteit van de gegevens en afbeeldingen. VinoTip aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaardheid van de site of ter beschikking gestelde apps.

Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van VinoTip gelden ook voor alle door VinoTip ingeschakelde hulppersonen en derden.

E-mails en andere via internet verzonden informatie zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. VinoTip staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor de tijdige ontvangst daarvan.

Wij spannen ons tot het uiterste in om zoveel mogelijk te waarborgen dat de website en de bestanden die via de website worden aangeboden virusvrij zijn, maar de garantie hierop kan niet worden gegeven.

 

12. Dienstverlening VinoTip

VinoTip reguleert de communicatie tussen gebruikers onderling of tussen gebruikers en de dienst van VinoTip niet inhoudelijk. VinoTip heeft dan ook geen controle over de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit of juistheid van de verschillende onderdelen van de dienst. VinoTip is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van haar gebruikers, waaronder begrepen de bestanden, gegevens en/of materialen die zij op de website van VinoTip beschikbaar stellen. VinoTip geeft dan ook geen garanties ten aanzien van de inhoud van bestanden, gegevens en/of materialen die door gebruikers beschikbaar worden gesteld.

 

13. Account/Profiel voorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van VinoTip, vraag je je eigen account aan op de manier zoals beschreven op de Website. VinoTip kan naar eigen inzicht bepalen of je al dan niet een account zal worden verstrekt.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van je het wachtwoord van je account voor anderen en je zult anderen geen toegang verlenen tot VinoTip met behulp van jouw account. Je bent aansprakelijk voor alles wat er gebeurt doordat anderen jouw account gebruiken, met of zonder jouw toestemming of wetenschap in de periode voorafgaand aan het moment dat je ons op de hoogte stelt van enig ongeoorloofd gebruik.

Je mag geen accounts aanmaken op naam van een andere persoon, tenzij die andere persoon je daarvoor toestemming heeft gegeven.

 

14. Gebruik van de Website

Je staat er jegens VinoTip voor in dat je bevoegd bent om gebruik te maken van de Website en om te handelen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. Daarnaast sta je er jegens VinoTip voor in dat je te allen tijde de verplichtingen uit hoofde van deze gebruiksvoorwaarden zult nakomen en dat je je zult houden aan alle wetten en regelgeving die van toepassing zijn op het gebruik van de Website.

Onverminderd de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden, mogen de activiteiten die je verricht in het kader van VinoTip niet:

 • In strijd zijn met enige wet, regeling, verordening of andere toepasselijke regelgeving;
 • Virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Website en/of de computersystemen van VinoTip te omzeilen;
 • Een commercieel karakter hebben, tenzij VinoTip hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven

 

15. Verboden content

In dit artikel volgt een niet uitputtende opsomming van content die je in ieder geval niet ter beschikking mag stellen via VinoTip (waarbij geldt dat het ter uitsluitende beoordeling van VinoTip is of bepaalde content wel of niet is toegestaan):

 • Content die discriminerend is terzake uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst, of anderszins kwetsend genoemd mag worden;
 • Content die oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen;
 • Content die leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen;
 • Content die naar de mening van VinoTip in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of een link bevat naar pornografisch materiaal of pornografische websites, of pornografisch of erotisch materiaal bevat;
 • Content waarmee het plegen van illegale activiteiten wordt bevorderd of gepleegd;
 • Content waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of waarmee enige andere rechten van VinoTip of derden worden geschonden;
 • Content waarmee zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VinoTip commerciële activiteiten zijn gemoeid, zoals advertenties, loterijen, wedstrijden, of pyramide spelen;
 • Content waarin een foto of beeltenis is opgenomen van een andere persoon zonder diens toestemming;
 • Content die in strijd is met enige wet, regeling, verordening, andere toepasselijke regelgeving of deze gebruiksvoorwaarden.

 

16. Kunnen deze algemene voorwaarden worden gewijzigd?

Het kan voorkomen dat de algemene voorwaarden in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Dat zal dan op deze pagina staan, dus het is handig om hier regelmatig te kijken.

 

17. Vragen?

Als je vragen hebt, aarzel dan niet om hier contact met ons op te nemen.